<< Back
2010-09-17

Dr. Kazuaki Mitsudo, M.D., Vice President of Kurashiki Central Hospital, Kurashiki Japan

Dr. Kazuaki Mitsudo, M.D., Vice President of Kurashiki Central Hospital, Kurashiki Japan (17 and 18 Sept, 2010)